18.5 inch
모니터용 / 양쪽손잡이포함/V마운트배터리사용/무선 수신기내장x
12G-SDI/HDMI / HDR Recording Monitor
NEW
24”, 4K, HDMI/SDI, 4분할
NEW
13”, 4K, HDMI/SDI
모니터용 . ARRI,RED 카메라 컨트롤 불가능 (라이센스x, 모듈x )
22인치프롬프터 + 100볼삼각대 / 노트북포함 .삼각대는 DV18/DV20 중 랜덤제공
17인치프롬프터 + 100볼삼각대 / 노트북포함.삼각대는 DV18/DV20 중 랜덤제공
4K, 5 inch / SDI IN,OUT / HDMI IN (*HDMI OUT단자 없음)
5.5”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, FHD
5.5”, HDMI/SDI, FHD(OLED)
22인치프롬프터 / 노트북 포함 . 삼각대 미포함
5.5”, HDMI/SDI, FHD
17인치프롬프터 /노트북포함. 삼각대 미포함
7”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD
17”, HDMI/SDI, FHD, 2분할
17”, HDMI/SDI, FHD
17”, HDMI/SDI, FHD
24”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD
7", HDMI/SDI, FHD
5”, HDMI/SDI, HD
7 inch, 4K, SDI, HDMI
7 inch, 4K, SDI, HDMI
7 inch, 4K, SDI, HDMI
5 inch, HD, SDI, HDMI
1CH, HDMI, SDI
2CH, HDMI, SDI
송신기 미포함, 추가시 teradek bolt 4k 1ch 대여 필요 / 추가시 총 220,000원입니다.
4K/30p, 450ft(150m), HDMI In/Out, SDI In / interchange with mars 400s
4K/30p, 450ft(150m), HDMI In/Out, SDI In / interchange with mars 400s
최대 914M 범위, RAW 최대 1080p60 / duel SDI/HDMI
6km 1080p/60fps / Ronin2, dji RS3 호환가능
NEW
최대 914M 범위, RAW 최대 1080p60 / duel SDI/HDMI
400ft (120m), SDI, HDMI
Plus 1000ft (300m)
데이터 한달기준 200GB / 예약 시 전날 테스트 필수
무선영상송수신기, 90m WiFi
7 inch, FHD, SDI / 무선 영상 수신 (BOLT 1000, 3000 호환)
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
hollyland mars / mars pro 제품들과는 사용x (호환성안좋음)
NEW
IN 8CH, OUT 12CH, SDI

장바구니에 담겼습니다.